kilóméter kő
car1car2car3car4

MOTEL NEXT Munkásszálló

9012 Győr-Ménfőcsanak, Császár magánút 1.

E-mail: motelnext@motelnext.hu

Ajánlatkérés: +36 30/768-0495

Apartmanok
száma:
16

Házirend

A házirend meghatározza az alapvető szabályokat, amelyek a társas együttéléshez nélkülözhetetlenek, továbbá előírja a lakóépületek, ingatlanok rendeltetésszerű használatára, állagának védelmére szolgáló, külön jogszabályban nem rögzíthető követelményeket.

Hatálya kiterjed a szálló minden helyiségére és mindazon személyekre, akik a lakóépületet használják, állandó vagy ideiglenes jelleggel ott tartózkodnak. A lakónak kötelessége betartani a házirendben foglalt szabályokat, amelynek be nem tartása esetén a lakó írásbeli figyelmeztetésben részesül, vagy súlyos esetben a szállóról történő azonnali kizárást vonhat maga után!

A Motel Next Munkásszálló hivatalos házirendje:

 • A munkásszállás területén csak az arra kijelölt helyen megengedett a dohányzás. Dohányozni a közösségi helyiségekben, a folyosón és a szobákban szigorúan TILOS!
 • Az épületben működő tűzjelző érzékelő és Tűzjelzőrendszer egyenesen a Győri Tűzoltósághoz vannak bekötve. Egy esetleges téves tűzriasztás kivonulás díját a Bérbeadó minden esetben átterheli a Bérlőre, amennyiben a téves riasztás olyan magatartás (tűzjelző leragasztása, tűzjelző befedése zacskóval, tűzjelző eltávolítása, dohányzás szobában, fürdőszobában,a folyosón, konyhában, illetve közös helyiségekben) eredményeként következett be a Bérlő által bérelt valamelyik szobából, mely tény a jelző száma alapján könnyen visszakereshető.
 • A közösségi és közös használatra szolgáló helyiségekben és területeken napszaktól függetlenül tartózkodni kell minden, mások nyugalmát zavaró zajos magatartástól és tevékenységtől. Az alkohol fogyasztása ezekben a közös helyiségekben szigorúan TILOS!
 • A szobából való távozáskor győződjön meg arról, hogy a klíma és villany lekapcsolt állapotban vannak, illetve a vízcsapok el vannak zárva.
 • A parkoló kamerával védett. A behajtó és a parkoló területén a mindenkori KRESZ szabályok vannak érvényben. A megengedett sebességhatár 5 km/h. Apartmanonként egy parkoló használata ingyen biztosított a Vendégek számára. A parkoló területén nem lehet a gépjárművön nagyobb szerelést, karbantartást végezni.
 • Minden helyiséget rendeltetésszerűen kell használni, különös tekintettel a fürdőszobákra és a közös helyiségekre, konyhára.
 • A háztartási szemét gyűjtése az apartmanoknál a szobában és a fürdőszobában elhelyezett szemetesekben lehetséges. A szemetet ne hagyják a folyósokon, ajtók mögött, közösségi tereken.
 • Munkásszállónkban szelektíven gyűjtjük a hulladékot, ezért kérjük, a műanyagot PET palackokat és az üvegeket az e célra kihelyezett kukákba helyezzék.
 • A szobák rendszeres takarítása a szoba lakóinak feladata és kötelessége. A szobák tisztaságának ellenőrzését havonta a Motel Next munkatársai végzik, ehhez a lakóhelyiségekbe való bejutást a lakóknak biztosítaniuk kell.
 • Az épületben elhelyezett tárgyakért, gépekért (bútor, mosógép, TV, hűtőszekrény stb.), azok állagának megóvásáért és azok rongálódásából eredő károkért a kárt okozó személy a felelős. Az elektromos csatlakozókat szerelni és javítani TILOS!
 • A szobába, a Motel Next által biztosított elektromos fogyasztókon kívül más, saját fogyasztót bevinni szigorúan TILOS! Kivételt képez a mobiltelefontöltő, laptop, tablet és kisebb szórakoztatóelektronikai berendezés.
 • A lakóépületben a szobákhoz tartozó ágyneművel és a kulcsokkal minden lakó elszámolási kötelezettséggel és anyagi felelősséggel tartozik.
 • Az épület területén a hatósági tűzrendészeti és balesetvédelmi előírásokat mindenki köteles betartani.
 • A közösségi helyiségekben, a konyhában lévő tárgyakat a szobába vinni, bútorokat a szobából kivinni TILOS!
 • A külön tulajdonban lévő elektromos készülékek úgy üzemeltethetők, hogy mások nyugalmát ne zavarják.
 • Tűzhelyen/mikróban készülő ételt felügyelet nélkül hagyni TILOS, ellenkező esetben az edények eltávolításra kerülnek.
 • A közös használatra szolgáló és közösségi helyiségeket használat után tisztán és rendben kell átadni. Aki bármilyen módon a közös használatú helyeket, illetve területeket beszennyezi vagy megrongálja, köteles a szennyeződést saját költségén haladéktalanul megszüntetni, (ideértve a WC és a zuhanyzó szennyezését is) illetve az okozott kárt megtéríteni. 
 • A közös konyhában mindenki köteles maga után elmosni a használt edényeket, evőeszközöket és az ott talált közös eszközöket tegyék vissza a helyükre.
 • A folyosókon lomok, bútorok tárolása átmenetileg is TILOS, valamint a szálló egész területén a hulladék felhalmozása is TILOS.
 • A szálló területén fertőző beteg nem tartózkodhat.
 • Ebet, macskát és más kedvtelésből tartott állatot a munkásszállás területén tartani TILOS!
 • A szálláshelyet csak az előre egyeztetett létszámban vehetik igénybe a Vendégek, melyet az Üzemeltető előzetes bejelentés nélkül ellenőrizhet.
 • A szálláson vendégeket, családtagokat, prostituáltat, egyéb üzletelésből fakadóan vevőket fogadni, a szállást felkínálni és őket a szobában altatni szigorúan TILOS! Szerződésszegésnek minősül és azonnali felmondást és a szállóról történő kiköltözést von maga után.
 • Az egyik szobából a másikba való költöztetés esetén a lakó köteles együttműködni a szállás üzemeltetőjével és elfogadja annak kéréseit és utasításait.
 • Kiköltözés az Üzemeltetővel való egyeztetés után a kilépő papír és a szobaleltár együttes kitöltésével és aláírásával lehetséges. A szobákat, a berendezéseket kitakarítva és eredeti állapotba visszarendezve kell átadni.
 • A Szállóba behozott, tartott vagy tárolt bérlői személyes használatban lévő dolgok eltűnéséért,megrongálódásáért a Bérbeadó anyagi felelősséget nem vállal. A bérbeadó felhívja a Bérlő figyelmét, hogy a szobákban nagyobb készpénzösszeget ne tartson, ezt meghaladó anyagi forrásait bankszámlán helyezze el. Az ékszereket, laptopot, jelentős értékeket, fontos iratokat stb., fizetési helyettesítőket a szállóban ne tároljon, azt egyéb helyen pl. más megfelelő őrzött helyen, vagy bankszéfben helyezze el.

Bármilyen kérés, probléma esetén elsőként a szállás Üzemeltetőjéhez kell fordulni!

A házirend bármely pontjának be nem tartása a szállóról történő azonnali kizárást von maga után! A jelen házirend ismerete és betartása nem mentesít a szállás saját házirendjének ismerete és betartása alól.